Introduksjon

Den nasjonale vegkonferansen i 2014 med hovedtema på fjellovergangene øst-vest, ble en ny start på arbeidet med E134.  Grunnen til dette var i stor grad signal om dreining i politikken, fra «alle skal få (likt)», til tydeligere prioriteringer på en hovedkorridor.  Posisjonen til E134 som tidligere har vært en veg mellom Drammen og Haugalande, ble betydelig styrket da Statens vegvesen la fram øst-vest-utredningen i 2015, med E134 som den korridoren med klart best samfunnsnytte.  De økonomiske rammene for at dette skal realiseres i nye og bedre veier ligg først i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029, siden i de årlige statsbudsjettene.